Uvjeti korištenja usluge iskon.JUMBO

Opis i sadržaj usluge

Članak 1.

1.1. Ovim Uvjetima korištenja uređuju se odnosi između Iskon Interneta d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, OIB:36779353407 kao davatelja usluge (dalje u tekstu: Iskon) i korisnika usluga ISKON JUMBO (dalje u tekstu: Usluga; zbirno: Usluge).

1.2. Usluge se sastoje od mogućnosti prijenosa, pohrane i razmjene datoteka putem web sučelja. Usluge se mogu kupiti kreditnom karticom preko T-Com payway-a. Sve usluge se ugovaraju i plaćaju unaprijed.

1.3. T-Com Payway ni na koji način nije uključen u ugovorni odnos između Iskona i Korisnika, a koji nastaje putem Internet trgovine korištenjem usluga PayWay te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sustava za plaćanje T-Com payway.

Članak 2.

2.1. Korisnik usluge JUMBO MAIL može istovremeno poslati samo jednu datoteku, bilo kojeg formata, a veličine do 700 MB. Poslana datoteka može se preuzeti maksimalno 10 puta te na serveru stoji 10 dana.

2.2. Korisnik usluge JUMBO BOX FREE može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka bilo kojeg formata, pojedinačne veličine do 5 GB, te ukupne veličine do 3 GB.

2.3. Korisnik usluge JUMBO BOX FREE koji koristi Iskonovu e-mail adresu na domeni @inet.hr može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka bilo kojeg formata, pojedinačne veličine do 5 GB, te ukupne veličine do 5 GB.

2.4. Korisnik usluge JUMBO BOX može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka bilo kojeg formata, pojedinačne veličine do 10 GB, a ukupne veličine do 100 GB.

2.5. Korisnik usluge JUMBO POWER BOX može istovremeno pohraniti i poslati više datoteka, bilo kojeg formata, pojedinačne veličine do 150 GB, a ukupno veličine do 300 GB.

Članak 3.

3.1. Obavijest o mogućnosti pristupa postavljenoj datoteci šalje se automatski e-mailom; primatelju/ima te u slučaju JUMBO MAIL usluge i pošiljatelju.

3.2. Korisnici JUMBO BOX FREE, JUMBO BOX i JUMBO POWER BOX usluge, svoje upravljanje datotekama vrše putem sučelja gdje su vidljive sve postavljene i dijeljene datoteke. Obavijest o postavljenoj datoteci moguće je poslati neograničenom broju primatelja. Broj mogućih preuzimanja datoteke ograničen na 10 kod JUMBO MAIL usluge te neograničen kod usluga JUMBO BOX FREE, JUMBO BOX i JUMBO POWER BOX.

Antivirusna zaštita i sigurnosna pohrana (back-up)

Članak 4.

Iskon primjenjuje antivirusnu zaštitu na datoteke poslane putem Usluge. Korisnik prihvaća i suglasan je s time da antivirusna zaštita ne pruža potpunu i cjelokupnu zaštitu od virusa te da se prilikom njezina korištenja mogu javiti greške i nedostaci.

Članak 5.

Iskon ne arhivira niti osigurava sigurnosnu pohranu podataka koji se šalju korištenjem Usluge. Korisnik je suglasan i prihvaća da je moguće djelomično ili potpuno trajno oštećenje ili gubitak podataka koji se postavljaju u zakupljeni prostor na serverima, odnosno razmjenjuju korištenjem Usluge te da Iskon ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

Pomoć i podrška

Članak 6.

6.1. Registrirani korisnicima JUMBO BOX i POWER BOX usluge za pomoć pri korištenju usluga, na raspolaganju je telefonska podrška.

6.2. Korisnicima JUMBO MAIL i JUMBO BOX FREE usluga, za pomoći pri korištenju usluga na raspolaganju je podrška putem e-mail-a na adresi https://jumboiskon.tportal.hr/contact

Odgovornost za sadržaj

Članak 7.

7.1. Korisnik Usluge je u potpunosti odgovoran za sadržaj datoteka koje postavlja, šalje ili prima koristeći ovu uslugu.

7.2. Prilikom korištenja Usluge, ove se radnje smatraju neprihvatljivima:

  • objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom o autorskim pravima i drugim srodnim zakonima
  • objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
  • lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • sva djela koja direktno ili indirektno mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga Iskona

7.3. Svako kršenje odredbi ovog članka predstavljat će tešku povredu ugovornog odnosa, koje za posljedicu može imati trenutačan raskid ugovora i/ili prestanak pružanja Usluge, bez prava na povrat prethodno uplaćene naknade za korištenje Usluge. O raskidu ugovora temeljem ovog članka Iskon će prethodno pisanim putem obavijestiti korisnika.

Članak 8.

Iskon ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim ili nedopuštenim korištenjem Usluge.

Članak 9.

Iskon ima pravo na temelju svoje vlastite procjene trenutno privremeno ili trajno isključiti korisnike koji na neprihvatljive ili nedopuštene načine koriste Uslugu, a bez prava na povrat unaprijed plaćenog iznosa naknade za korištenje Usluge.

Prestanak pružanja usluge

Članak 10.

10.1. Naplatne usluge, JUMBO BOX i JUMBO POWER BOX, mogu se ugovoriti u trajanju od 1, 6 i 12 mjeseci.
Plaćanje naplatne usluge vrši se unaprijed za ugovoreno razdoblje korištenja usluge, prema računu izdanom od strane Iskona. Unaprijed je moguće ugovoriti najviše 450 dana korištenja Usluge.

10.2. Najmanje 15 dana prije isteka ugovorenog razdoblja pružanja Usluge, Iskon će o istome obavijestiti korisnika e-mail porukom. Korisnik u svakom trenutku može zatražiti obnovu ili produljenje razdoblja korištenja Usluge.

10.3. Istekom 60 dana od posljednjeg pristupa JUMBO BOX FREE usluzi (login), nastupa prestanak pružanja usluge, te u periodu od narednih 60 dana, mogućnost dijeljenja podataka koje je korisnik pohranio na server putem JUMBO BOX FREE usluge, neće biti dostupna. Korisnik u tom periodu u svakom trenutku može produljiti ili obnoviti razdoblje korištenja Usluge pristupom na Uslugu (login). U tom trenutku korisniku se dodijeli novih 60 dana trajanja usluge.

10.4. Podaci koji su postavljeni na server putem Usluge, Korisniku će biti dostupni za preuzimanje najdulje u roku od 60 dana od dana prestanka pružanja Usluge. Istekom tog roka podaci se trajno i nepovratno brišu.

10.5. Svaki korisnik nakon prestanka pružanja JUMBO BOX FREE, JUMBO BOX i JUMBO POWERBOX Usluge i brisanja podataka koje je pohranio na serveru, bit će u mogućnosti pristupiti usluzi (login) ranije kreiranim podacima (e-mail i lozinka). Tada će mu biti dostupna JUMBO BOX FREE usluga pod uvjetima i na način određenim ovim Uvjetima korištenja.

Isključenje od odgovornosti

Članak 11.

Iskon ne provjerava i ne kontrolira sadržaj koji korisnici postavljaju korištenjem Usluge. Iskon ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Uvjetima korištenja, no ima pravo po saznanju i bez prethodnog upozorenja korisniku, ukloniti sadržaj koji je u suprotnosti s odredbama članka 7. ovih Uvjeta korištenja.

Članak 12.

Korisnik je suglasan i prihvaća da Iskon nije odgovoran za slučajeve koji se mogu javiti prilikom korištenja usluge, uključivo, ali ne ograničavajući se na:

  • gubitak ili moguću izmjenu datoteke (uklanjanje privitka za koji se sumnja da je zaražen)
  • neisporuku poslane e-mail poruke
  • pogrešno ili nepotpuno detektiranje neke virusom ili drugim štetnim softverom zaražene e-mail poruke

Članak 13.

Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da Usluga neće biti dostupna uvijek i u svako vrijeme te da Iskon ne odgovara za eventualno tako nastalu štetu. Iskon neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu ili izmaklu dobit, a koja bi nastala ili mogla nastati kao posljedica korištenja Usluge. Iskon neće biti odgovoran za bilo kakvo brisanje, nestanak, preinaku, gubitak ili uništenje podataka koji se prenose i razmjenjuju korištenjem Usluge.

Završne napomene

Članak 14.

Od 1.8.2022., usluge Jumbo box i Jumbo powerbox više nisu dosupne za aktivaciju. Svi korisnici navedenih usluga, moći će istu koristiti do isteka plaćenog perioda nakon čega će imati 60 dana za preuzimanje sadržaja te će moći koristiti Jumbo boxfree. Uvjeti korištenja stupanju na snagu danom objave na internetskim stranicama. Na ove Uvjete korištenja na odgovarajući se način primjenjuju i Opći uvjeti poslovanja Iskon Interneta, objavljeni na web stranicama Iskona na adresi:
https://www.iskon.hr/Uvjeti-koristenja